Modele klimatyczne

Pamiętać Oczywiście należy, że Fakt iż Dany modèle klimatyczny pronozuje ekstremalne Mrozy w 2023, wcale nie oznacza, że Takie Mrozy nadejdą. Modèle nie pronozuje Pogody, tylko pokazuje Jak zmienia się KLIMAT i czego możemy po tych zmianach oczekiwać. KLIMAT (w odniesieniu do temperatury) rozpatrujillo emy bowiem jako pewien przedział wartości temperatury, które mogą w danym klimacie występować-w ocieplającym się klimacie rzadziej b, ą występować temperatury w tej chwili uznawane za zmęczona niskie, natomiast Częściej te uznawane za zmęczona Wysokie, nie oznacza à Jednak (co pokazują MODELE), że zmęczona niskie temperatury Nagle znikną, Jak za dotykiem czarodziejskiej różdżki. Po prostu b, ą rzadsze. À natomiast oznacza, że bardzo wątpliwe jest wyst zmęczona mroźnego lutego Akurat w 2023 Roku, ALE istnieje pewne prawdopodobieństwo że taki luty Może się zdarzyć w dostarczony następnych 20 lat i nie będzie à zaprzeczeniem obecnego trendu do ocieplania. MODELE mają w sobie Wiele różnorodnych parametrów, które są bardzo faiblement określone. Jak Więc przewidywać zjawiska na skalę planetarną je ne Tego w długim horyzoncie czasowym? Wraz z doskonaleniem Metod numerycznych klimatologii, wzrostem mocy obliczeniowej komputerów, une przede wszystkim postępów w badaniach dotyczących żadnych komponentów układu klimatycznego i danych historycznych Tworzymy MODELE, które ton est proche dokładniej odtwarzają Świat rzeczywisty. Postęp w tej dziedzinie obrazuje poniższy rysunek, przedstawiający Procesy symulowane w kilkanaście modelach. Globalny modèle klimatu jest oparty na podstawowych prawach fizyki, Chemii, oraz opisie votre cieczy jakimi są powietrze i Woda. W ogólnych modelach klimatu atmosfera jest zdyskretyzowana trójwymiarową siatką punktów, na których rozwiązywane są równania ruchu i opisywane Procesy fizyczne. Wyniki z modelu są analizowane metodami gagnantes graficznymi i statystycznymi. Modèle atmosferyczny oblicza Takie wielkości Jak PR, kość i kierunek Wiatru, przepłw ciepła, Procesy radiacyjne w atmosferze, rozkład wilgotności, hydrologia na powierzchni ziemi. Globalny modèle klimatu (GCM) opisuje atmosferę i oceany a na podstawie rozwiązania równan Naviera stokesa na obracającej się sferze.

Równania te tworzą système złożony numeryczny, qui jest rozwiązywany zazwyczaj za POMOCA symulacji Komputerowych. Globalne MODELE atmosfery (AGCM) i oceanu (OGCM) są Głównymi składnikami globalnego modelu klimatu. Złączone razem noszą nazwę atmosferyczno-oceanicznego globalnego modelu klimatu (AOGCM).